ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στα πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων της Γ ' Γυμνασίου, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα παρακάτω θέματα:

1. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Πλέσσα Κανέλλα ΠΕ07)

2. Τοπική Ιστορία (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Τάγκα Ερασμία, ΠΕ01)

3. Αειφόρος Ανάπτυξη (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Παπαθανασίου Χρυσούλα, ΠΕ06). Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την παραγωγή και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και με την επίδρασή τους στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική παρουσίαση:

Μεταλλαγμένα και Περιβάλλον

COLOUR IDIOMS

Aγγλικά Γ' τάξης, τμήμα Προχωρημένων (Κωστοπούλου Καλλιόπη)

Συμπληρωματικό υλικό στο Unit 7, Shades of meaning, του σχολικού βιβλίου

COLOUR IDIOMS

idiom

meaning

example sentence

beet red

dark red (usually to describe face)

My sister's face turned beet red when I caught her singing in front of a mirror.

black and blue

bruised and beaten

We found the poor guy black and blue near the train tracks.

black and white

straight forward, very clear

The rules we gave the kids were black and white. No answering the phone or the door.

black out

faint

I always black out at the sight of blood.

black sheep

the odd or bad member of the group

My oldest brother was the black sheep in our family. He dropped out of school at fifteen.

born with a silver spoon in one's mouth

born into a rich family

Keiko hasn't worked a day in her life. She was born with a silver spoon in her mouth.

catch red handed

catch someone in the act of doing something wrong or illegal

The kids were caught red handed stealing chocolate bars.

golden opportunity

the perfect chance

The models' conference was a golden opportunity to sell beauty products.

grey area, gray area

something without a clear rule or answer

Writing personal email in the office is a grey area that needs to be discussed at the next meeting.

the green light

permission

The builders were given the green light to begin the tower.

green with envy

very jealous

I am green with envy over Julio's new wardrobe.

(have a) green thumb

be skillful in the garden

You can tell by her flower garden that Sheila has a green thumb.

have the blues

be sad or depressed

I always have the the blues during the winter time.

in the dark

unaware

Antoine left his wife in the dark about their honeymoon destination until they got to the airport.

in the red

in debt

When we were in the red we almost had to sell the house.

once in a blue moon

very rarely

We only go out for dinner once in a blue moon.

out of the blue

unexpectedly

I got a phone call from a long lost cousin out of the blue last week.

red tape

official or bureaucratic tasks

There is still some red tape to deal with in terms of the inheritance.

red eye

an airplane flight that takes off after midnight

I caught the red eye so that I would see the sunrise over the mountains.

roll out the red carpet

treat someone like royalty

When relatives come to town my grandmother rolls out the red carpet.

rose coloured glasses

unrealistic view

Paula imagines Hollywood with rose coloured glasses.

see red

be very angry

I saw red when that guy grabbed my sister's purse.

tickled pink

very pleased and appreciative

My mom was tickled pink when my father brought roses

true colours

real self

Suzanne doesn't show her true colours when we have guests over.

white lie

an innocent lie to protect another person's feelings

We told Grandma that her cake was delicious, which was actually a white lie.

with flying colours

with distinction

I passed my road test with flying colours.

COLOUR PSYCHOLOGY

Aγγλικά Γ' τάξης, τμήμα Προχωρημένων (Κωστοπούλου Καλλιόπη)

Συμπληρωματικό υλικό στο Unit 7, Shades of meaning, του σχολικού βιβλίου

COLOUR PSYCHOLOGY

 

          picassoΚαθισμένη γυναίκα, Πάμπλο Πικάσσο 1927

Colors, like features, follow the changes of the emotions. - Pablo Picasso

Do you feel anxious in a yellow room? Does the color blue make you feel calm and relaxed? Artists and interior designers have long understood how color can dramatically affect moods, feelings, and emotions. It is a powerful communication tool and can be used to signal action, influence mood, and cause physiological reactions. Certain colors have been associated with increased blood pressure, increased metabolism, and eyestrain.

"Given the prevalence of color, one would expect color psychology to be a well-developed area," note researchers Elliot and Maier. "Surprisingly, little theoretical or empirical work has been conducted to inform us onthe influence of color on psychological functioning, and the work that has been done has been driven mostly by practical concerns, not scientific rigor."

Despite the general lack of research in this area, the concept of color psychology has become a hot topic in marketing, art, design, and other areas. Much of the evidence in this emerging area is anecdotal at best, but researchers and experts have made a few important discoveries and observations about the psychology of color and the effect it has on moods, feelings, and behaviors.

Of course, your feelings about color are often deeply personal and rooted in your own experience or culture. For example, while the colour white is used in many Western countries to represent purity and innocence, it is seen as a symbol of mourning in many Eastern countries. While perceptions of color are somewhat subjective, there are some color effects that have universal meaning. Colors in the red area of the color spectrum are known as warm colors and include red, orange and yellow. These warm colors evoke emotions ranging from feelings of warmth and comfort to feelings of anger and hostility.

Colors on the blue side of the spectrum are known as cool colors and include blue, purple and green. These colors are often described as calm, but can also call to mind feelings of sadness or indifference.

So what's the bottom line? Experts have found that while color can have an influence on how we feel and act, these effects are subject to personal, cultural, and situational factors. More scientific research is needed to gain a better understanding of color psychology.

Activities

 

1. Match the underlined words with their synonyms:

 

signal

pervasiveness, popularity

influence

show

prevalence

reoccupation, interest

conduct

understanding

concern

diligence, strictness

rigor

affect

perception

carry out

 

2. In which two ways, according to the text, can colours affect us?

 

3. What is the meaning of the expression ' the bottom line'?

 

 

 

Αγγλικά Γ' Προχωρημένοι- GERUNDS

Αγγλικά Γ΄Προχωρημένοι (Kωστοπούλου Κ.)

Grammar- Gerunds  

So what?s the rule for whether we use the -ing form or the infinitive?

Sorry, there isn?t a rule. You have to learn which verbs go with which pattern.

The verbs followed by  -ing include enjoy, mind, stop and recommend.

I told him you really enjoy cooking.
Would you mind helping me?
It didn't stop raining all day yesterday.
Daisy recommends trying Alfie?s tiramisu.

The negative is verb + not + -ing.

Imagine not having pizza! I eat it all the time.

Verbs usually followed by -ing

stop     finish     imagine     suggest     recommend      avoid      mind      miss      risk      enjoy 

OK, what about the verbs followed by the infinitive?

These include decide, want, promise, plan and forget.

She decided to go with Elliot instead.
I wanted to visit Rome.
She promised to take me there.
I planned to go to some real Italian restaurants.
She didn?t forget to phone.

The negative is verb + not + infinitive.

They decided not to make pizza.

Here are more verbs  that are usually followed by the infinitive:

hope     offer     fail     agree     forget     manage     learn     afford     arrange     ask     expect     would like     decide     plan     promise     want     invite

What about the verbs that can be followed by either form?

These include   start  ,  begin , continue and bother.

It started raining. or  It started to rain.
Don?t bother waiting for me.  or  Don?t bother to wait for me.

The verbs like, love and hate can be followed by -ing or the infinitive when talking about repeated actions.

I love reading long novels.   (British English or American English) 
I love to read long novels.    (American English)

But when we are talking about situations, we use the -ing form.

Paulo loves living by the beach in Rio.
Do you like working as a waitress?

So, 'I love learning grammar rules' or 'I love to learn grammar rules' are both OK?

Exactly. But there are some more verbs which can be followed by -ing or the infinitive, but the two options have different meanings, for example remember and stop.

I never remember to lock the door, and my mum gets really angry!
     (remember + infinitive = remember something and then do it)
I never remember locking the door, but when I go back and check I always have.
     (remember + -ing = remember something you did before)

She stopped smoking three years ago.
     (stop + -ing = to not do something any more)
It was hot, so we stopped to have a drink.   (we stopped walking)
     (stop + infinitive = to not do something in order to do something else)

 

Πρόσθετες πληροφορίες